LANDSRÉTTUR Dómur föstudaginn 22. nóvember 2019. Mál nr. 37/2019 : Annata ehf. ( Eva B . Helgadóttir lögmaður, Guðrún Bergsteinsdóttir lögmaður, 4. prófmál ) gegn Brynjar i Þór Bjarnas yni ( Guðmundur B. Ólafsson lögmaður) Lykilorð Vinnusamningur. Starfslokasamningur. Trúnaðarskylda. Útdráttur B, sem var starfsmaður A ehf. frá árinu 2005, krafði A ehf. um vangoldin laun í uppsagnarfresti og orlof. B átti samkvæmt ráðningarsamningi að gæta trúnaðar - og þagnarskyldu meðal annars um það sem hann yrði áskynja hjá A ehf. og skyldi trúnaðarskyldan haldast þótt ráðningarsamningurinn félli úr gildi. Eftir að B sagði upp störfum hjá A ehf. á árinu 2017 gerði félagið við hann starfslokasamning sem kvað meðal annars á um að B skyldi ekki gegna starfi í þágu þr iðja aðila á uppsagnarfresti, hefja eða iðka starfsemi sem skaðaði samkeppnisstöðu félagsins eða hafa samband við viðskiptavini þess, ella skyldi hann endurgreiða A ehf. greiðslur sem hann þægi á uppsagnarfresti. A ehf. rifti starfslokasamningnum skömmu sí ðar. Eftir lok uppsagnarfrests hóf B störf hjá samkeppnisaðila A ehf. en fyrrverandi samstarfsmenn hans hjá A ehf. höfðu þá nýlega stofnað það félag og gerðist B hluthafi og stjórnarmaður í félaginu. Í dómi Landsréttar kom fram að A ehf. hefði ekki axlað þ á sönnunarbyrði sem á honum hvíldi um þær staðhæfingar sínar að B hefði brotið gegn trúnaðar - og þagnarskyldum sínum samkvæmt ráðningarsamningi og skyldum samkvæmt starfslokasamningi. Var því fallist á kröfur B um greiðslu vangoldinna launa í uppsagnarfres ti auk orlofs. Dómur Landsréttar Mál þetta dæma landsréttardómararnir Oddný Mjöll Arnardóttir og Sigurður Tómas Magnússon og Eggert Óskarsson , settur landsréttardómari. Málsmeðferð og dómkröfur aðila 1 Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 15. janúar 2019 . Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjaness 19. desember 2018 í málinu nr. E - 577/2018 . 2 Áfrýjandi krefst aðallega sýknu af kröfu stefnda en til vara að hún verði lækkuð. Þá krefst hann málskostnaðar. 3 Stefndi krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms auk málskostnaðar. 2 Málsatvik og sönnunarfærsla 4 Stefndi réði sig til starfa hjá áfrýjanda á árinu 2005. Í ráðningarsamningi 3. ágúst það ár kom meðal annars fram að stefndi skyldi gæta trúnaðar - og þagnarskyldu gagnvart upplýsingum og hvers konar aðstæðum, sem hann kynni að öðlast vitneskju um í beinum og óbeinum samskiptum við þriðja aðila, þar með talda viðskiptavini, birgja og aðra samstarfsaðila og gagnvart upplýsingum um áfrýjanda og hvers hvers konar aðstæðum hjá félaginu sem hann kynni að öðlast vitneskju um í starfi sínu. Trúnaðarskyldan skyldi h aldast þótt ráðningarsamningurinn félli úr gildi. 5 Stefndi starfaði við forritun, ráðgjöf og aðra þjónustu við viðskiptavini áfrýjanda vegna Microsoft hugbúnaðar sem áfrýjandi selur, aðlagar og innleiðir hjá fyrirtækjum. 6 Óumdeilt er að stefndi sagði upp st örfum hjá áfrýjanda í lok ágúst 2017 með þriggja mánaða uppsagnarfresti. Miðað var við að hann léti af störfum 30. nóvember það ár. 7 M álsaðilar gerðu með sér starfslokasamning 9. nóvember 2017 . Í honum kom meðal annars fram að stefndi skyldi láta af störfum þann dag og að hann skyldi ekki sinna frekari störfum fyrir félagið. Þó væri áfrýjanda heimilt að kalla hann til vinnu og honum væri skylt að svara símtölum ef félagið þyrfti á honum að halda til vinnu sem þá skyldi innt af hendi á starfsstöð félagsins. 8 Á uppsagnarfresti til 30 nóvember 2017 skyldi áfrýjandi, samkvæmt grein 2.2, greiða stefnda laun, áunnið orlof til og með loka nóvember, farsímakostnað og kostnað vegna aðgangs að nettengingu. 9 ki gegna launuðu eða ólaunuðu starfi í þágu þriðja aðila á uppsagnarfrestinum. Starfsmaðurinn skal ekki hvetja eða stuðla að því að viðskiptavinir, samstarfsaðilar, starfsmenn eða sjálfstæðir verktakar breyti eða hætti ráðningarsambandinu, samningssambandi nu eða annars konar viðskiptasambandi við félagið og/eða hefja eða iðka starfsemi sem skaðar samkeppnisstöðu félagsins. Starfsmaðurinn skuldbindur sig sérstaklega til að hafa hvorki munnlegt né skriflegt samband við eftirfarandi viðskiptavini félagsins á u Bannið tók til 15 nafngreindra viðskiptavina áfrýjanda. Í lok ákvæðisins kom fram að bryti stefndi gegn banninu skyldi hann endurgreiða áfrýjanda greiðslur samkvæmt ákvæði 2.2. 10 Lögmaður áfrýjanda sendi stefnda bréf 1. desember 2017 þar sem tilkynnt var að honum yrðu ekki greidd laun vegna nóvember það ár og útistandandi orlof yrði ekki gert upp. Sú ástæða var tilgreind að stefndi hefði gróflega brotið af sér í starfi fyrir áfrýjanda með því að hafa síðan í júní skipulagt og lagt á ráðin um stofnun samkeppnisrekstrar, félagsins M7 ehf. Brotin væru svo alvarleg að áfrýjandi gæti beitt riftun ráðningarsambandsins og að forsendur starfslokasamningsins væru brostnar. Jafnframt ko m fram í bréfinu að áfrýjandi teldi sig eiga 8.005.423 króna 3 skaðabótakröfu á hendur stefnda og að búið væri að höfða dómsmál á hendur honum vegna þeirrar kröfu. Lýst var yfir skuldajöfnuði þeirrar kröfu á móti kröfum stefnda um laun og óuppgert orlof. 11 St efndi hóf störf hjá M7 ehf. í byrjun desember 2017 og var um áramót orðinn hluthafi og stjórnarmaður í því félagi. Óumdeilt er að M7 ehf. annast þjónustu við fyrirtæki vegna Microsoft hugbúnaðar eins og áfrýjandi og fleiri fyrirtæki hér á landi. 12 Dómsmáli á frýjanda á hendur stefnda þar sem annars vegar var krafist staðfestingar á lögbannsgerð sem fram fór 24. nóvember 2017 og hins vegar 26.005.423 króna skaðabóta lauk með því að Landsréttur vísaði málinu frá héraðsdómi með úrskurði 1. mars 2019 í máli 626/20 18. 13 Áfrýjandi hefur fyrir Landsrétti lagt fram ýmis ný skjöl, þar með talið endurrit af framburði fyrirsvarsmanns áfrýjanda fyrir héraðsdómi í máli því sem lauk með fyrrnefndum úrskurði Landsréttar 1. mars 2019 og skýrslu Syndis 3. desember 2018 um greinin gu á hörðum diskum fjögurra fyrrverandi starfsmanna áfrýjanda en stefndi er ekki einn þeirra. Einnig hefur áfrýjandi lagt fram skjal með upplýsingum um fjölda vinnustunda í þágu nokkurra viðskiptavina sinna, tekjur áfrýjanda af þeirri þjónustu og vænt tekj utap vegna tapaðra viðskipta eftir að M7 ehf. tók til starfa. Loks hefur áfrýjandi lagt fram bréf Ólafs Más Ólafssonar, löggilts endurskoðanda, 30. nóvember 2018 þar sem hann staðfestir að fjárhæðir í síðastnefndu skjali komi úr bókhaldi áfrýjanda og að að ferðafræði við útreikninginn gefi ágæta mynd af mögulegu tekju - og framlegðartapi áfrýjanda miðað við gefnar forsendur. Málsástæður aðila Málsástæður áfrýjanda 14 Áfrýjandi krefst í fyrsta lagi sýknu á þeim grundvelli að honum hafi verið heimilt að rifta sta rfslokasamningi málsaðila og að stefndi hafi fyrirgert frekari rétti til greiðslna vegna alvarlegra trúnaðarbrota. Stefndi hafi þannig gerst brotlegur við ákvæði ráðningarsamnings og starfslokasamnings og almennar meginreglur vinnuréttarins. Í öðru lagi by ggir stefndi á því að starfslokasamninginn beri að ógilda á grundvelli 33. og 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga þar sem stefndi hafi þegar samningurinn var gerður sannanlega haft vitneskju um atvik sem geri það að verkum að óheiðarlegt sé fyrir hann að bera samninginn fyrir sig auk þess sem ósanngjarnt sé af hálfu stefnda að gera það. Í þriðja lagi krefst áfrýjandi sýknu á þeim grunvelli að hann eigi gagnkröfu til skuldajafnaðar vegna trúnaðarbrota stefnda en um þá kröfu v ísar áfrýjandi meðal annars til 1. mgr. 25. gr. hjúalaga nr. 22/1928. Málsástæður stefnda 15 Kröfur stefnda í máli þessu eru annars vegar um greiðslu 1.000.000 króna mánaðarlauna fyrir nóvembermánuð 2017 og 130.400 króna orlofs ofan á þau laun. Krafan er byg gð á starfslokasamningi málsaðila 9. nóvember 2017. Hins vegar gerir stefndi kröfu um greiðslu óuppgerðs 340 klukkustunda orlofs að fjárhæð 2.125.000 4 krónur. Sú krafa er byggð á skyldu vinnuveitanda, samkvæmt 8. gr. laga nr. 30/1987 um orlof, til að greiða launþega áunnið orlof við lok ráðningarsambands og á ákvæði 2.2 í fyrrnefndum starfslokasamningi. Niðurstaða 16 Málatilbúnaður áfrýjanda miðar að því að sýna fram á trúnaðarbrot stefnda gagnvart honum í aðdraganda þess að stefndi sagði upp störfum, meðan h ann var við störf hjá áfrýjanda á uppsagnarfresti og eftir að málsaðilar gerðu með sér starfslokasamning. Um þessi trúnaðarbrot hefur áfrýjandi sönnunarbyrði. 17 Af 1. mgr. 50. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála leiðir að framburður aðila og fyrirsvar smanns aðila fyrir dómi um umdeild málsatvik verður að jafnaði ekki lagður til grundvallar nema að því leyti sem í honum felst viðurkenning á atviki sem er honum óhagstætt. 18 Framburður stefnda fyrir héraðsdómi verður því aðeins lagður til grundvallar að þv í leyti sem hann hefur borið um atvik sem eru honum óhagstæð. Áfrýjandi hefur kosið að leggja fram og byggja á framburði fyrirsvarsmanns síns sem gefinn var í öðru dómsmáli. Með hliðsjón af meginreglu réttarfars um milliliðalausa málsmeðferð hefur slíkur f ramburður almennt takmarkað sönnunargildi. Þar sem áfrýjandi hefur hins vegar kosið að leggja fram endurrit af honum og byggja á honum er unnt að leggja hann til grundvallar að því leyti sem fyrirsvarsmaðurinn hefur borið um atvik sem eru honum óhagstæð. 19 Af hálfu áfrýjanda hefur ekki verið óskað eftir munnlegri sönnunarfærslu fyrir Landsrétti. Þannig hefur hann ekki óskað eftir því að þeir starfsmenn Syndis sem unnu fyrrnefnda greiningu á diskum fjögurra fyrrverandi starfsmanna áfrýjanda staðfesti framlag ða skýrslu sína og skýri aðferðir sínar og niðurstöður. Stefndi hefur mótmælt sönnunargildi þessarar skýrslu sem var aflað einhliða af hálfu áfrýjanda og fyrst lögð fram í málinu fyrir Landsrétti. Í skýrslunni er gerður fyrirvari um að erfitt hafi verið að þess að tölvurnar hafa verið skoðaðar á hátt sem ekki samræmist vinnulagi sem ber samkvæmt öllu fram ansögðu afar takmarkað gildi nema að því leyti sem í henni koma fram tilvísanir til skjala sem fylgdu skýrslunni og upplýsingar um þau. 20 Af hálfu áfrýjanda hefur því verið haldið fram að þau skjöl sem hann byggir á og telur sýna fram á trúnaðarbrot stefnda hafi hann fundið í skrám sem vistaðar hafi verið í svokölluðu skýi af fyrrverandi starfsmönnum hans sem stóðu að stofnun M7 ehf. en við leit í tölvu sem einn þessara starfsmanna hafði til afnota hjá áfrýjanda hafi fundist vefslóð sem vísað hafi veginn að þessari gagnageymslu. 21 Af hálfu stefnda hefur því ekki verið andmælt að fylgiskjöl með fyrrnefndri skýrslu Syndis, svo og önnur gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram og kveður stafa frá þeim 5 starfsmönnum sem yfirgáfu hann og gengu til liðs við M7 ehf., stafi frá þeim starfsmönnum sem tilgreindir eru í umræddri skýrslu. Hins vegar byggir stefndi á því að skjölin stafi ekki frá honum og að ekki verði ráðið af þeim að hann hafi verið þátttakandi í stofnun félagsins. 22 Umrædd skjöl benda til þess að nokkrir starfsm enn áfrýjanda hafi frá því í júní 2017 lagt á ráðin um að hætta störfum hjá áfrýjanda og stofna til reksturs í samkeppni við hann. Skjölin benda til þess að þessir starfsmenn hafi hist oftar en einu sinni og rætt þessi áform sín. Þau benda enn fremur til þ ess að starfsmennirnir hafi haft í hyggju að leita eftir viðskiptum við viðskiptavini áfrýjanda og hafi aflað sér einhverra upplýsinga frá honum um þessa viðskiptavini eða nýtt sér vitneskju sem þeir höfðu um þá vegna starfa sinna hjá honum. 23 Eitt fyrrnefn dra skjala sem áfrýjandi hefur vísað til stafar frá stefnda en það er tölvupóstur sem hann sendi þáverandi samstarfsmanni sínum hjá áfrýjanda 11. október 2017 og afrit af honum til fyrrverandi samstarfsmanns á netfang sem endar á M7.is. Þessi samstarfsmaðu r hafði fengið tölvupóst frá starfsmanni fyrirtækisins Isam, sem áfrýjandi þjónustaði, en í þeim pósti var leitað ráða varðandi villutilkynningu við vinnslu rafrænnar tollskýrslu. Þessi tölvupóstsamskipti bera ekki annað með sér en að þeir sem að þeim stóð u hafi verið að leita lausna á tæknilegu úrlausnarefni. Ekki verður því séð að í þessum tölvupósti stefnda felist trúnaðarbrot af neinu tagi. Önnur gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram bera ekki með sér að þau stafi frá stefnda og áfrýjandi hefur ekki haldið því fram að þau hafi fundist í tölvu sem stefndi hafði til afnota. 24 Nafn stefnda kemur fyrir í eins konar fundargerðum frá fundum 30. júlí og 5. október 2017 og einu minnisblaði. Í fundargerðunum er stefnda annars vegar getið sem eins af átta starfsmönnum áfrýjanda sem muni segja upp störfum hjá honum og hins vegar að stefndi muni tilkynna innkomu sína í M7 ehf. í lok október. Í minnisblaðinu er stefnda getið sem eins þeirra sem væru í verkefninu, að minnsta kosti til að byrja með, og vísað til þátttöku ha allir hlutar AX, ráðgjöf og sem stofnendur M7 ehf. virðast hafa ætlað að sækja viðskipti til en nafn stefnda er innan sviga við nöfn þriggja fyrirtækja á listanum. 25 Í aðilaskýrslu stefnda fyrir héraðsdómi viðurkenndi hann að hafa hitt þá samstarfsmenn sína sem unnu að undirbúningi að stofnun M7 ehf. í kringum 30. júlí 2017 en af því verður dregin sú ályktun hann hafi verið á fundi sem önnur fun dargerðanna stafar frá. Til þess er þó að líta að í þessum fundargerðum er meðal annars greint frá skiptingu verkefna sem lúta að stofnun M7 ehf. á milli nafngreindra fyrrverandi starfsmanna áfrýjanda en ekki tilgreint að stefnda hafi verið ætluð nein slík verkefni. 6 26 Í ákvæðum ráðningarsamnings stefnda um þagnar - og trúnaðarskyldu og ákvæði í grein 2.4 í starfslokasamningi hans er ekki að finna bann eða takmarkanir á að stefndi hæfi störf hjá eða eignaðist hlut í fyrirtæki í samkeppni við áfrýjanda eftir að hann léti af störfum þar. 27 Framangreind skjöl, sem hafa nokkra stoð í framburði stefnda fyrir héraðsdómi, gefa vísbendingu um að til greina hafi komið að stefndi myndi slást í hóp þeirra þáverandi starfsmanna áfrýjanda sem unnu að stofnun M7 ehf. Uppsögn stefnda í lok ágúst 2017, st arfslok hans og það að hann gekk til liðs við M7 ehf. í byrjun desember 2017 og gerðist þar hluthafi og stjórnarmaður gefur frekari vísbendingu um að honum hafi verið kunnugt um áform um að stofna félagið. Á móti kemur að áfrýjandi hefur, þrátt fyrir leit að skjölum í tölvum og skýjageymslu fyrrverandi starfsmanna sinna, ekki getað með framlagningu gagna eða framburði vitna rennt frekari stoðum undir að stefndi hafi verið virkur þátttakandi í undirbúningi að stofnun M7 ehf. 28 Af framburði stefnda fyrir hérað sdómi og framlögðum framburði fyrirsvarsmanns áfrýjanda í fyrra máli milli málsaðila verður ráðið að stefndi hafi fyrst upplýst einn af stjórnendum áfrýjanda um það á fundi eftir miðjan október 2017 að M7 ehf. væri eitt þeirra fyrirtækja sem hann hefði hug á að starfa fyrir og virðist það hafa leitt til þess að honum var boðinn nýr ráðningarsamningur í byrjun nóvember sama ár sem hann kaus að hafna. Með hliðsjón af framangreindu hefur áfrýjandi ekki sýnt fram á að aðkoma stefnda að M7 ehf. hafi verið verule ga umfram það sem stefndi hafði þegar upplýst áfrýjanda um áður en aðilar gerðu með sér umræddan starfslokasamning. 29 Í þeim gögnum sem áfrýjandi hefur lagt fram er ekki að finna neinar vísbendingar um að stefndi hafi aflað gagna eða veitt upplýsingar um þá viðskiptavini áfrýjanda sem stofnendur M7 ehf. virðast hafa ætlað að bjóða þjónustu sína. 30 Samkvæmt framansögðu hefur áfrýjandi ekki lagt fram nein gögn eða leitt vitni um að stefndi hafi aflað sér gagna eða upplýsinga frá áfrýjanda eða viðskiptavinum hans sem bundin voru trúnaði eða þagnarskyldu og nýtt í þágu samkeppnisaðila áfrýjanda fyrir eða eftir að hann lét af störfum þar eða um að hann hafi brotið gegn ákvæðum fyrrnefndrar greinar 2.4 í starfslokasamningi málsaðila 9. nóvember 2017. Áfrýjandi hefur þannig ekki axlað þá sönnunarbyrði sem á honum hvílir um þær staðhæfingar sínar að stefndi hafi brotið gegn trúnaðar - og þagnarskyldum sínum samkvæmt ráðningarsamningi og skyldum sínum samkvæmt starfslokasamningi. 31 Af framangreindu leiðir að ekki verður fal list á kröfu áfrýjanda um sýknu á grundvelli þess að skilyrði riftunar eða ógildingar á starfslokasamningnum séu uppfyllt. 32 Áfrýjandi hefur krafist sýknu á þeim grundvelli að hann eigi hærri gagnkröfu á hendur stefnda en sem nemur stefnukröfu vegna tjóns s em hann hafi orðið fyrir vegna trúnaðarbrota stefnda. Þegar af þeirri ástæðu að áfrýjandi hefur samkvæmt framansögðu ekki sýnt fram á brot stefnda gegn trúnaðarskyldum sínum hefur hann 7 heldur ekki sýnt fram á að hann eigi gagnkröfu á hendur stefnda sem sku ldajafnað verði á móti kröfum stefnda. 33 Samkvæmt öllu framansögðu og þar sem dómkröfum stefnda um laun fyrir nóvember 2017, orlof af þeim launum og óuppgert orlof hefur ekki verið mótmælt tölulega verður niðurstaða hins áfrýjaða dóms staðfest. 34 Eftir úrsli tum málsins verður áfrýjanda gert að greiða stefnda málskostnað fyrir Landsrétti eins og í dómsorði greinir. Dómsorð: Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður. Áfrýjandi, Annata ehf., greiði stefnda, Brynjari Þór Bjarnasyni, 800.000 krónur í málskostnað fy rir Landsrétti. Dómur Héraðsdóms Reykjaness miðvikudaginn 19. desember 2018 Mál þetta, sem þingfest var 20. júní sl. og dómtekið 5. desember sl., var höfðað með stefnu, birtri 14. júní 2018. Stefnandi er Brynjar Þór Bjarnason, kt . [...], [...], Reykjavík. Stefndi er Annata ehf., kt. [...], [...], Kópavogi. Stefnandi krefst þess að hið stefnda félag verði dæmt til að greiða stefnanda laun og orlof að fjárhæð 3.255.400 krónur ásamt dráttarvöxtum skv. 1. mgr. 6. gr. vaxtalaga nr. 38 /2001, frá 1. desember 2017 til greiðsludags. Þá er þess krafist að dráttarvextir skuli leggjast við höfuðstól á tólf mánaða fresti, í fyrsta sinn 1. desember 2018 en síðan árlega þann dag. Þá er krafist málskostnaðar auk vaxta á málskostnað. Stefndi kre fst aðallega sýknu af kröfum stefnanda en til vara að fjárkrafa stefnanda verði lækkuð. Í öllum tilvikum er krafist málskostnaðar. Aðalmeðferð málsins fór fram þann 5. desember sl. og var málið dómtekið að málflutningi loknum. Málavextir. Stefnandi, se m er menntaður kerfisfræðingur, hóf störf hjá stefnda á árinu 2005 sem forritari og ráðgjafi. Var vinnutími virka daga frá klukkan 9.00 til 17.00. Umsamin laun voru 1.000.000 króna á mánuði. Stefnandi sagði upp störfum hjá stefnda í ágúst 2017 með þriggja mánaða uppsagnarfresti. Þann 9. nóvember gerðu aðilar með sér samkomulag um starfslok en í starfslokasamningi aðila kemur fram að stefnandi hætti störfum 9. nóvember 2017 en fái greidd laun til 30. nóvember 2017 án vinnuskyldu. Þá segir í grein 2.2 í samni ngnum að allt áunnið orlof skuli einnig gera upp auk farsímakostnaðar og kostnaðar vegna aðgangs að nettengingu. Stefnandi kvað að viku síðar hafi vinnutölvan hans verið tekin af honum en stefndi heldur því fram að það hafi verið gert við gerð starfslokasa mningsins þann 9. nóvember. Stefnandi fékk ekki greidd laun í samræmi við samkomulagið þann 30. nóvember 2017. Á launaseðli sem gefinn var út vegna nóvember voru ekki reiknuð nein laun. Innheimtbréfum frá VR, dags. 11. desember 2017, og ítrekunarbréfi frá Guðmundi B. Ólafssyni lögmanni, dags. 20. mars 2017, var svarað með bréfi lögmanns stefnda, Guðrúnar Bergsteinsdóttur lögmanns, undirrituðu af Magnúsi I. Magnússyni lögmanni þann 9. janúar 2018. Í því bréfi er því haldið fram að stefndi hafi rétt til að halda eftir samningsbundnum launum og orlofi stefnanda vegna bótakröfu sem stefndi telur sig eiga á hendur stefnanda vegna meints trúnaðarbrots stefnanda. Í framhaldi af því lagði stefndi inn lögbannskröfu á hendur stefnanda þar sem gerð var sú krafa að hann mætti ekki starfa hjá nýjum 8 vinnuveitanda. Lögbannskröfunni var hafnað hjá sýslumanni og var sú niðurstaða staðfest í Héraðsdómi Reykjaness í máli K - 2/2017 þann 28. mars 2018. Skjalið virðist vera uppkast að skipulagi vegna stofnunar fyrirtækis. Er nafn stefnanda ekki nefnt frekar í tilkynnir Brynjar innkomu sína og Guðni Hj Kúnnar (Innihald: Vera komin með 20+ kúnna tilgreindir, laun, rekstrarkostnaður, væntanlegir viðskiptavinir, tekjur o.fl. Kemur hvergi fram í skjalinu fyrir hvern það er unnið eða á hvaða tíma. Þá liggur fyrir skjal þar sem reiknuð er út þróun verkefna hjá nokkrum lykilviðskiptavinum fyrir og eftir brotthvarf starfsmanna og áætlað tekjutap vegna þeirra í 24 mánuði. Er stefnandi ne fndur vegna tekna frá Innnesi ehf. og breyting á tekjum þess félags sagðar neikvæðar um 56%. Að auki lagði stefndi fram excel - skjal þar sem meðalvelta viðskiptamanna á árunum 2015 - 2017 kemur fram. Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í málinu K - 2/2017, uppkveð inn 28. mars sl., liggur fyrir í málinu. Í því máli hafði stefndi þessa máls krafist lögbanns hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu á því að stefnanda þessa máls væri óheimilt að hafa samband við tilgreinda viðskiptavini stefnda eða starfsmenn þeirra í þe im tilgangi að veita þeim þjónustu á sviði Microsoft Dynamics, hvort heldur gegn gjaldi eða ekki, sem sjálfboðaliði, launþegi eða sjálfstæður verktaki í nafni M7 ehf. eða annars félags í tólf mánuði frá starfslokum stefnanda. Var lögbannskröfunni hafnað h já sýslumanni og staðfesti héraðsdómur þá niðurstöðu í úrskurði sínum. Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E - 1233/2017, Annata ehf. gegn Brynjari Þór Bjarnasyni, kveðinn upp 5. júlí 2018, liggur fyrir í málinu. Í því máli krafðist Annata ehf. staðfest ingar á lögbannsgerð sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu sem fram fór þann 24. nóvember 2017 við því að stefnandi þessa máls, fyrir hönd M7 ehf. eða annars félags í tengslum við stefnda, noti gögn og/eða upplýsingar í eigu stefnanda, hvort sem er í rafrænu eða skriflegu formi, án tillits til þess hvort um sé að ræða innanhúsgögn stefnanda eða gögn tengd einstökum viðskiptamönnum stefnanda og að stefnda Brynjari verði gert að greiða Annata ehf. 26.005.423 krónur ásamt tilgreindum dráttarvöxtum. Var stefnandi þessa máls sýknaður af kröfum Annata ehf. Málsástæður og lagarök stefnanda. Stefnandi mótmælir málsástæðu stefnda um að um trúnaðarbrot hafi verið að ræða sem skapað geti stefnanda bótaskyldu. Stefnandi byggir á því að starfslokasamkomulag aðila frá 9. nó vember 2017 sé skýrt og kveði á um að launauppgjör eigi að fara fram þann 30. nóvember 2017. Við það hafi ekki verið staðið. Gerð sé krafa um vangoldin laun vegna nóvember og áunnið orlof. Stefnandi byggir á gr. 1.9 í kjarasamningi VR og SA sem gildi frá 1. maí 2016 þar sem segir að laun eigi að greiðast fyrsta dag eftir að mánuði þeim lýkur sem laun eru greidd fyrir. Vangreidd séu laun fyrir nóvember 2017 að fjárhæð 1.000.000 króna. Að auki skuli vinnuveitandi greiða launþega áunnið orlof við lok ráðninga rsambands samkvæmt 8. gr. orlofslaga nr. 30/1987. Samkvæmt útgefnum launaseðli fyrir október hafi uppsöfnuð orlofsréttindi verið 340 klukkustundir eða kr. 2.125.000. Tímakaup í orlofi sé reiknað með því að deila 160 í mánaðarlaun sem gera 6.250 krónur á kl ukkustund. Auk þess sé gerð krafa 9 um 13,04% orlof á útistandandi laun vegna nóvember að fjárhæð 130.400 krónur þar sem stefnandi hafði áunnið sér 30 daga orlofsrétt. Krafan sundurliðast sem hér segir: Vangoldin laun vegna nóvember 2017 kr. 1.000.000, - Orlof 340 kst. x 6.250 kr. kr. 2.125.000, - Orlof á útistandandi laun kr. 130.400, - Höfuðstóll kr. 3.255.400, - Kröfur sínar styður stefnandi við lög nr. 28/1930 um greiðsu verkkaups, lög nr. 7/1936 um samningsbrot o.fl., meginreglur kröf uréttar, lög nr. 30/1987 um orlof og meginreglur vinnuréttar, kjarasamninga VR og vinnuveitenda og bókanir sem teljast hluti kjarasamninga. Kröfur um dráttarvexti og vaxtavexti styður stefnandi við reglur III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001. Kröfur um málskos tnað styður stefnandi við 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, sbr. 129. gr. 4. tl. um vexti af málskostnaði. Einnig er krafist virðisaukaskatts af málskostnaði þar sem stefnandi er ekki virðisaukaskattsskyldur. Málsástæður og lagarök stefnda. Stefndi krefst þess að hann verði sýknaður af kröfum stefnanda, en til vara að krafa stefnanda verði lækkuð. Þá krefst hann málskostnaðar úr hendi stefnanda. Stefndi byggir í fyrsta lagi á því að sýkna beri hann af kröfum stefnanda á grundvelli þess að stefnda hafi ver ið heimilt að rifta starfslokasamningnum þar sem stefnandi hafi fyrirgert frekari rétti sínum til greiðslna sökum alvarlegra trúnaðarbrota sem séu brot í starfi. Stefnandi hafi gerst brotlegur við ákvæði ráðningar - og starfslokasamningsins sem og almennar meginreglur vinnuréttarins. Stefnandi hafi borið starfsskyldur gagnvart stefnda út nóvember 2017. Á starfsmönnum á almennum vinnumarkaði hvíla víðtækar trúnaðarskyldur. Trúnaðarskyldur þessar séu almennt óskrifaðar meginreglur sem gildi á vinnumarkaði. Í skyldum þessum felist tvíþætt vernd atvinnurekanda. Annars vegar samkeppnisvernd, þ.e. að starfsmaður skuli virða samkeppnisvernd atvinnurekanda og hagi störfum sínum þannig að ógni ekki samkeppnisstöðu atvinnurekandans. Litið hafi verið svo á að skylda þe ssi í ráðningarsambandi sé víðtæk og að starfsmanni beri að gæta þess að aðhafast ekkert það sem sé andstætt hagsmunum vinnuveitanda hans. Þannig megi starfsmaður ekki með neinum hætti standa í samkeppnisrekstri við vinnuveitanda sinn, t.d. með því að snúa sér til viðskiptavina vinnuveitanda í þeim tilgangi að undirbúa samkeppni. Hins vegar hvíli á starfsmanni þagnarskylda en í henni felst að starfsmanni ber að gæta þagmælsku um það sem hann verður áskynja í starfi sínu. Þannig verði atvinnurekendur að geta treyst starfsfólki fyrir ýmsum trúnaðarupplýsingum, svo sem um fjárhag fyrirtækisins, núverandi verkefni, verkefni á teikniborðinu, um undirbúning tilboða o.s.frv. Brot starfsmanns á trúnaðarskyldu hafa verið talin geta varðað skaðabótum og riftun á ráðni ngarsambandi. Af framangreindu megi ráða að ríkar trúnaðarskyldur hafi hvílt á stefnanda máls þessa við vinnuveitanda sinn, stefnda, frá því í júní 2017 til loka nóvember 2017. Þrátt fyrir þetta virðist stefnandi hafa tekið þátt í undirbúningi að stofnun félagsins M7 ehf. á þessu tímabili, sem stunda átti samkeppnisrekstur við stefnda, en eins og ráða megi af fundargerð undirbúningsfundar félagsins þann 31. júlí 2017, þá hafði stefnandi tilkynnt þessum aðilum um uppsögn sína og hugðist sitja frekari undirb úningsfundi. Þá kemur fram í fundargerð undirbúningsfundar þann 5. október 2017, að stefnandi ætli að tilkynna innkomu sína til félagsins M7 ehf. í október. Þannig átti að kynna stefnanda sem starfsmann félagsins M7 ehf. fyrir viðskiptavinum stefnda á borð við ÍSAM og HS veitur í október. Rétt er að ítreka að á þessu tímabili var stefnandi starfsmaður stefnda og hafði ríkar trúnaðarskyldur við stefnda. Ljóst má vera að stefnanda var ljóst að fyrirhugaður samkeppnisrekstur var einstaklega viðkvæmur gagnvart því að haga undirbúningnum þannig að honum var haldið leyndum gagnvart stefnda var stefnanda ekki aðeins fært að þiggja laun á meðan hann vann að því að setja á sto fn rekstur sem hefði tekjur frá stofndegi heldur sló hann að auki öll vopn úr höndum stefnda sem gat ekki gripið til hefðbundinna varúðarráðstafana vegna fyrirhugaðrar samkeppni. Varúðarráðstafana sem fela í sér þau úrræði vinnuveitanda að geta takmarkað a ðgang starfsmanna í uppsagnarfresti að tilteknum verkefnum og/eða látið þá hætta fyrr vegna 10 áætlana þeirra. Ef leynimakk stendur yfir í marga mánuði þegar starf starfsmanna felst að meginstefnu í samskiptum við viðskiptavin og að vera mikið til að starfa á vinnustað viðskiptavinar, þá er það alvarlegt brot í starfi að upplýsa ekki vinnuveitanda um fyrirhugaða áætlanagerð um að stofna til samkeppnisrekstrar sem í öllum aðalatriðum snýr að því að ná til sín viðskiptavinum stefnda og veita þeim sams konar ráðg jöf. Listi yfir áætlaða viðskiptavini félagsins M7 ehf. sýni þetta en 25 af þeim félögum voru viðskiptavinir stefnda og eru þeir einu viðskiptavinir sem nefndir eru í skjalinu sem tilgreint er að nýja samkeppnisfélagið ætli að hafa tekjur af. Þá virðist lj óst af þeim lista að stefnanda var sérstaklega ætlað að herja á útvalda viðskiptavini; ÍSAM, Húsasmiðjuna og Íslenska gámafélagið auk þess sem Innnes og Hagkaup eru tilgreind í skjalinu. Þá eru áætlaðir útseldir tímar á viðskiptavinina en tímafjöldinn getu r ekki verið byggður á öðru en raunverulegum útseldum tímum hjá stefnda til félaganna. Þá má finna hinar ýmsu rekstraráætlanir í dskj. nr. 16 sem eru byggðar upp á tölum frá stefnda og viðskiptavinum stefnda. Af dskj. nr. 18 má svo ráða að stefnandi er í d ag stjórnarmaður í félaginu M7 ehf. sem stundar samkeppnisrekstur við stefnda. Auk þessa alls mótmælti stefnandi því aldrei undir rekstri héraðsdómsmálsins nr. E - 1233/2017 að undirbúningur að stofnun samkeppnisrekstrarins M7 ehf. hefði verið hafinn á meðan stefnandi var í samningssambandi við stefnda. Dómari málsins féllst á það með stefnda að hin samanteknu ráð þessara sjö aðila án þess að upplýsa stefnda um þau hafi verið óheiðarleg og trúnaðarbrot við stefnda. Stefnandi leyndi áformum sínum um stofnun f élagsins M7 ehf. og aðkomu sinni að undirbúningi samkeppnisrekstrarins. Stefnanda mátti vera fyllilega ljóst að þessi áform gætu verulega skaðað hagsmuni stefnda. Háttsemi stefnanda var með öllu ósamrýmanleg þeim trúnaðarskyldum sem hann bar gagnvart vinnu veitanda sínum, stefnda, sem raktar hafa verið að framan. Stefnda var því heimilt að rifta því samkomulagi sem gert hafði verið við stefnanda þann 1. desember 2017, sjá dskj. nr. 22, og hafna frekari greiðslum til stefnanda á grundvelli samkomulagsins þar sem stefnandi hafði brotið gróflega gegn skýrum ákvæðum starfslokasamningsins. Stefndi krefst því þess að hann verði sýknaður af kröfum stefnanda í máli þessu. 2. Krafa um sýknu sökum ógildis starfslokasamnings Stefndi byggir í öðru lagi á því að starfslo kasamning þann er gerður var á milli aðila máls þessa beri að ógilda og að samningurinn sé óskuldbindandi fyrir stefnda. Því beri að sýkna stefnda af kröfum stefnanda. Í 33. gr. samningalaga nr. 7/1936 er að finna reglu sem kveður á um ógildingarheimild á samningi ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar samningurinn var gerður að bera hann fyrir sig og ætla megi að sá sem beri hann fyrir sig hafi haft vitneskju um þessi atvik. Þá er að finna reglu í 36. gr. sömu laga sem kveður á um að víkja megi samningi til hliðar sem yrði talið ósanngjarnt eða gegn góðri viðskiptavenju að bera fyrir sig. Eins og rakið hefur verið hóf stefnandi undirbúning að samkeppnisrekstri við stefnda í fyrsta lagi þann 30. júlí 2017. En þá kemur nafn stef nanda fyrst fram í undirbúningsgögnum félagsins M7 ehf. Félagið var svo stofnað 3. október 2017. Stefndi byggir því kröfu sína um sýknu á því að fyrir hendi hafi verið atvik sem stefnandi sannanlega hafði vitneskju um sem geri það að verkum að óheiðarlegt sé fyrir stefnanda að bera umræddan starfslokasamning fyrir sig en samningurinn var gerður 9. nóvember 2017, löngu eftir að stefnandi hafði í leyni hafið samkeppnisrekstur við stefnda. Þá byggir stefndi á því að ósanngjarnt sé gagnvart stefnda að bera samn inginn fyrir sig. Má því ljóst vera að ógilda beri starfslokasamning þann er gerður var 9. nóvember 2017 á milli aðila málsins og sýkna stefnda af kröfum stefnanda um greiðslu skv. samningnum. 3. Krafa um sýknu á grundvelli gagnkröfu til skuldajafnaðar Stefndi byggir í þriðja lagi á því að sýkna beri hann af kröfum stefnanda á grundvelli gagnkröfu hans til skuldajafnaðar, sbr. 1. mgr. 28. gr. laga nr. 91/1991. Sem fyrr segir er það afstaða stefnda að honum hafi verið heimilt að rifta samningi aðila með y firlýsingu sinni 1. desember 2017 sökum alvarlegra trúnaðarbrota. Trúnaðarbrot þessi hafa þá jafnframt leitt til þess að stefndi hefur orðið fyrir umfangsmiklu tjóni. Af dskj. nr. 19 má ráða að frá því að brot stefnanda og hinna sex fyrrverandi starfsmanna stefnda hófust hefur stefndi orðið af tekjum sem nema að minnsta kosti 404.211.840 krónum en stefnandi og það félag sem stofnað var til á meðan stefnandi var starfsmaður stefnda hafa herjað á viðskiptavini stefnda. Þeim hafi tekist að hafa af stefnda umræ ddar tekjur þar sem stefnandi og hinir aðilarnir sex eru 11 aðaltengiliðir stefnda við þessa viðskiptavini og búa yfir umfangsmiklum trúnaðarupplýsingum. Trúnaðarupplýsingar um þjónustu til viðskiptavinarins, verkefnin, áætlanagerð, tilboðsgerð, úrvinnsluatri ði og önnur viðskiptaleyndarmál, sem aðeins stefnandi sem ráðgjafi er upplýstur um vegna starfs síns í þágu stefnda. Af dskj. nr. 19 má sjá línulegt samspil tekna stefnda við brotthvarf þessara sjö einstaklinga í október/nóvember 2017. Hvernig tekjur stefn da af ákveðnum viðskiptavinum hafa hríðfallið nánast samtímis því að stefnandi og hinir sex einstaklingarnir hættu störfum og settu á stofn nýtt félag nánast sama dag. Tekjumissi þennan má auðvitað rekja beint til þess að stefnandi og hinir sex hófu undirb úning samkeppnisrekstrar á meðan á ráðningarsambandi stefnanda stóð hjá stefnda. Gerðar voru áætlanir um að ná til sín viðskiptavinum stefnda, það planað hvernig best væri að segja upp svo að leynimakkið yrði ekki opinberað og rekstraráætlanir gerðar á gru ndvelli talna úr kerfum stefnda og trúnaðarupplýsinga um viðskiptavini stefnda svo sem um verkefni, verkefnastöðu og frekari verkefni í bígerð. Stefndi hefur vegna þessarar saknæmu háttsemi stefnanda gert kröfu á hendur stefnanda sem nemur 18.000.000 króna . Ljóst má vera að sú krafa nemur mun hærri fjárhæð en dómkrafa stefnanda og ber því að sýkna stefnda á grundvelli skuldajafnaðar. Þá telur stefndi að stefnandi hafi brotið svo gróflega gegn trúnaðarskyldum sínum gagnvart stefnda á meðan hann var starfsma ður stefnda að honum hafi verið ómögulegt að gegna áfram starfi sínu fyrir stefnda. Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. hjúalaga nr. 22/1928 skal hjú greiða húsbónda bætur, sem svara til helmings áskilins kaups fyrir umsaminn vistartíma, ef það, án þess að sjúkleiki eða önnur lögleg forföll tálmi, eða fyrir hendi séu aðstæður er heimili því að rifta vistráðunum, gengur ólöglega úr vistinni. Reglu þessari hefur verið beitt ítrekað í dómum Hæstaréttar Íslands fyrir lögjöfnun um það tilvik þegar starfsmaður vanefnir star fsskyldur sínar með því að hverfa fyrirvaralaust úr starfi. Lögjöfnun frá umræddu ákvæði á því frekar við þá aðstöðu þegar starfsmaður hefur komið sér, af ásettu ráði, í þá stöðu að geta ekki lengur sinnt starfsskyldum sínum án þess að brjóta gróflega trún að við vinnuveitanda sinn. Launagreiðslur stefnda til stefnanda á umsömdu tímabili voru að fjárhæð 8.005.423 krónur. Má því ljóst vera að bótakrafa stefnda á hendur stefnanda á grundvelli þessarar reglu er mun hærri en dómkrafa stefnanda. Ber því að sýkna stefnda á grundvelli skuldajafnaðar. 3. Krafa um sýknu að svo stöddu Komist dómari málsins að þeirri niðurstöðu að gagnkrafa stefnda til skuldajafnaðar sé ekki tæk til skuldajafnaðar ber samt sem áður að sýkna stefnda að svo stöddu. Eins og áður hefur ver ið rakið var stefnandi máls þessa sýknaður af skaðabótakröfu stefnda með dómi Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E - 1233/2017. Af forsendum dómsins, sem finna má í dskj. nr. 21, má ráða að stefnandi hafi verið sýknaður sökum skorts á sönnun fyrir kröfu stefnd a. Stefndi hafi þannig ekki aflað dómkvadds mats um fjárhæð kröfu sinnar. Stefndi hefur hins vegar, eins og fram hefur komið, áfrýjað umræddum dómi meðal annars í því skyni að færa frekari sönnun fyrir kröfu sinni og afla mats dómkvadds matsmanns til að le iða í ljós tjón sitt. Krefst stefndi því þess að hann verði sýknaður að svo stöddu, þar til niðurstaða málsins, sem ber númerið 626/2018, fæst í Landsrétti eða að minnsta kosti þar til niðurstaða matsmanna liggur fyrir, þar sem fjárhæð þeirrar kröfu sem st efndi á sannanlega á hendur stefnanda til skuldajafnaðar liggur ekki endanlega fyrir. Aðrar málsástæður og lagarök Stefndi vísar til laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, hjúalaga nr. 22/1928, laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 og meginreglna vinnuréttar. Þá vísar stefndi til meginreglna samningaréttar, kröfuréttar og skaðabótaréttar. Málskostnaðarkrafa stefnda byggist á 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991. Skýrslur fyrir dómi. Stefnandi gaf skýrslu fyrir dóminum og verður vitna ð til hennar eftir því sem þörf er á. Forsendur og niðurstaða. Stefndi hefur lagt fram nokkur gögn sem óljóst er frá hverjum stafa. Eru það m.a. excel - skjöl og skjöl um hugleiðingar um stofnun fyrirtækis og ætlað er að sé M7 ehf. 12 Aðspurður um þau skjöl þar sem stefnandi er nefndur kvaðst stefnandi ekki hafa séð þau skjöl áður. Í ráðningasamningi frá 3. ágúst 2015 milli stefnanda og stefnda er ákvæði sem ber heitið r ákvæði þar sem fram kemur að starfsmaður heiti því að gæta trúnaðar og þagnarskyldu gagnvart upplýsingum eða hvers konar aðstæðum sem starfsmaðurinn kann að öðlast vitneskju um í beinum eða óbeinum samskiptum við þriðja aðila, þar með taldir viðskiptavin ir, birgjar og aðrir samstarfsaðilar. Trúnaðarskylda gildir þrátt fyrir að samningur þessi falli úr gildi. Þá segir að starfsmaður heiti því að gæta trúnaðar og þagnarskyldu gagnvart upplýsingum um Annata eða hvers konar aðstæðum hjá Annata sem starfsmaður kunni að hafa öðlast vitneskju um í starfi sínu. Trúnaðarskyldan gildi þrátt fyrir að samningurinn sé að öðru leyti fallinn úr gildi. Að öðru leyti er vísað til 27. gr. samkeppnislaga um ákvæði er lúta að trúnaði og þagnarskyldu. Aðilar undirrituðu starf slokasamning þann 9. nóvember 2017 og hætti stefnandi störfum fyrir stefnda þann sama dag. Í grein 2.4 í samningnum er ákvæði sem segir að starfsmaðurinn skuli ekki gegna launuðu eða ólaunuðu starfi í þágu þriðja aðila á uppsagnarfrestinum. Hann skuli ekki hvetja eða stuðla að því að viðskiptavinir, samstarfsaðilar, starfsmenn eða sjálfstæðir verktakar breyti eða hætti ráðningarsambandinu, samningssambandi eða annars konar viðskiptasambandi við félagið og/eða hefja eða iðka starfsemi sem skaðar samkeppnisst öðu félagsins. Starfsmaðurinn skuldbindi sig sérstaklega til að hafa hvorki munnlegt né skriflegt samband við eftirfarandi viðskiptavini félagsins í uppsagnarfrestinum, nema hann hafi áður fengið til þess skýrt skriflegt samþykki hjá félaginu: Hagkaup, Hag a, Innnes, Garra, Allianz, BM Vallá, Aðföng, HS Veitur, Brimborg, Húsasmiðjuna, ÍSAM, Sjóklæðagerðina (66 Norður), Icelandic Water Holdings, Öskju og Parlogis. Brjóti starfsmaður gegn þessu banni skuli hann greiða félaginu til baka greiðslur samkvæmt lið 2 .2 sem eru laun, áunnið orlof til og með 30. nóvember 2017, farsímakostnaður vegna símanúmers og kostnaður vegna aðgangs að nettengingu. Samkvæmt stefnanda hóf hann störf hjá M7 ehf. í desember 2017 auk þess sem hann gerðist hluthafi í félaginu á sama tím a. Í niðurstöðu dóms Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E - 1233/2017 er fallist á þau rök stefnanda í því máli að samantekin ráð nokkurra starfsmanna Annata ehf., um að hafa hafið undirbúning að stofnun samkeppnisreksturs án þess að upplýsa Annata ehf. um þa nn undirbúning, hafi verið óheiðarleg og séu trúnaðarbrot að því leyti sem þau hafi átt sér stað áður en viðkomandi hafi sagt um starfi sínu hjá Annata ehf. Óumdeilt er í þessu máli að stefndi hefur haldið eftir launum stefnanda vegna launa í nóvember 2017 . Stefndi heldur því fram að hann eigi rétt til þess þar sem stefnandi hafi brotið trúnaðarskyldu sína við stefnda með því að vinna að því að stofna samkeppnisfélag og hefja þar störf að uppsagnarfresti hans loknum. Þessu mótmælir stefnandi og kveðst ekki hafa komið að undirbúningsvinnu þeirri sem stefnandi vísar til með framlögðum skjölum og því að sex starfsmenn hafi sagt upp störfum hjá stefnda á svipuðum tíma og allir þeir séu eigendur að M7 ehf. sem sé í samkeppni við stefnanda. Þá hafi stefnandi tekið með sér trúnaðargögn frá stefnda sem hann nýti sér við rekstur sinn í M7 ehf. Þessu mótmælir stefnandi. Tekið er undir það með stefnda að þau gögn og þau málsatvik sem stefndi byggir á leiða líkur að því að stefnandi hafi tekið þátt í eða alla vega vitað af því að verið var að undirbúa stofnun fyrirtækis sem yrði í samkeppni við stefnda. Hins vegar ber stefndi sönnunarbyrðina fyrir því að svo hafi verið og að stefnandi hafi brotið trúnaðarskyldur sínar við stefnda fyrir uppsögn hans hjá stefnda sem var í ágúst 2017. Óljóst er hvaðan þau gögn sem stefnandi byggir á eru komin eða frá hverjum þau stafa. Gögnin eru óundirrituð og í þeim eingöngu fjallað um stefnanda án þess að þar sé fullyrt að stefnandi hafi þar haft aðkomu að stofnun samkeppnisaðila. Vildi s tefndi ekki upplýsa undir rekstri málsins hvaðan þau gögn voru fengin. Var framburður stefnanda, þegar þau skjöl voru borin undir hann og hann inntur eftir því hvort hann hafi séð þau skjöl áður, trúverðugur. Kvaðst stefnandi ekki hafa séð þau gögn áður en þau voru lögð fram í málinu af hálfu stefnda. 13 Eins og málatilbúnaður stefnda er, hefur hann ekki sýnt fram á, svo óyggjandi sé, að stefnandi hafi brotið gegn trúnaðarskyldu sinni við stefnda á uppsagnartíma hans. Ekki er tölulegur ágreiningur í máli þess u. Verða kröfur stefnanda því teknar til greina eins og segir í dómsorði. Að þessum málalokum virtum, verður stefndi dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað eins og segir í dómsorði. Ástríður Grímsdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Dómsorð. Stefndi, Annata ehf. skal greiða stefnanda, Brynjari Þór Bjarnasyni, 3.255.400 krónur auk dráttarvaxta samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 1. desember 2017 til greiðsludags. Stefndi greiði stefnanda 1.200.000 krónur í má lskostnað.